Skip to content Skip to footer

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(τελευταία ενημέρωση την 2η Δεκεμβρίου 2019)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ANANEOSIS SKIN AND LASER SPECIALISTS» (εφεξής «Κέντρο Αισθητικής»), η οποία  είναι δικαιούχος και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο- ήτοι www.ananeosis.gr– (εφεξής  «Ιστότοπος») αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής  «Πολιτική») εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και  χρησιμοποιούμε με σύννομο και θεμιτό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες/χρήστες. Η παρούσα Πολιτική εκθέτει επίσης τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Πολιτική αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου. Ενδέχεται δε να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

β) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του,

γ) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

2.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα Πολιτική στα πλαίσια συμμόρφωσης του Κέντρου Αισθητικής με τα οριζόμενα στον με αριθμό 2016/679  Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, με την κείμενη εθνική νομοθεσία  (Νόμος 4624,ΦΕΚ 137 Α,29.8.2019)  ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς  και από τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3.ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στον Ιστότοπο (εφεξής «Δεδομένα»), είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών επεξεργασίας μας και είναι τα κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας και  πληροφορία επισκέπτη/χρήστη σχετικά με το πρόσωπο ή το σώμα.

Τα ανωτέρω Δεδομένα συμπληρώνονται από τους επισκέπτες/χρήστες στις ειδικές φόρμες του Ιστοτόπου.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι σκοποί που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου  είναι:

  • να απαντήσουμε σε αιτήματα/ερωτήματά των επισκεπτών/χρηστών τα οποία υποβάλλουν στην σχετική φόρμα του Ιστότοπου
  • ο προγραμματισμός συνάντησης-ραντεβού στο Κέντρο Αισθητικής κατόπιν αιτήματος των επισκεπτών/χρηστών για ενημέρωση τους για τις παρεχόμενες από το Κέντρο Αισθητικής υπηρεσίες είτε την πραγματοποίηση θεραπείας
  • εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη για την λήψη newsletter για την ενημέρωση του από το Κέντρο Αισθητικής σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές του Κέντρου Αισθητικής.

5. ΠΟΙΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Δεδομένα  λαμβάνουν και επεξεργάζονται μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Κέντρου Αισθητικής ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό του Κέντρου Αισθητικής και μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

6.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών  για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο ούτως ώστε να παράσχουμε τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση και να επιτευχθούν οι σκοποί επεξεργασίας των Δεδομένων. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες/χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  επεξεργασία των Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών είναι σύννομη, εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες έχουν συναινέσει στη επεξεργασία των Δεδομένων για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Η συγκατάθεση κάθε επισκέπτη/χρήστη για κάθε σκοπό επεξεργασίας παρέχεται ελεύθερα και ρητά σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο κατά την υποβολή από τους επισκέπτες/χρήστες έκαστης σχετικής φόρμας με τα Δεδομένα στον Ιστότοπο.

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους ανά πάσα στιγμή. Η δε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια της εξασφάλισης θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας των Δεδομένων τους οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου δικαιούνται

  • να υποβάλλουν αίτημα πρόσβασης στα  Δεδομένα,
  • να υποβάλλουν αίτημα διαγραφής των Δεδομένων
  • να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης  των  Δεδομένων
  • να υποβάλλουν αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας  των  Δεδομένων.

Δικαιούνται επιπλέον να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους καθώς και να λαμβάνουν τα δεδομένα που τους  αφορούν και να τα διαβιβάζουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τέλος δικαιούνται να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν κρίνουν ότι υφίσταται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων τους.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ananeosis Skin & Laser Specialists

Γρανικού 7, Μαρούσι, 3ος όροφος (Δαχτυλίδι Κηφισίας)

Τηλ. επικοινωνίας 210 6180386

email: info@ananeosis.gr