Skip to content Skip to footer

Όροι Χρήσης 

 

Προοίμιο

Η παρούσα επιχείρηση που δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.ananeosis.gr (εφεξής «διαδικτυακός τόπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής «χρήστης») των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Το www.ananeosis.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χορηγεί στον επισκέπτη/ χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, υποκείμενη στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) ο χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαραγάγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται με το παρόν.

Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Το www.ananeosis.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το www.ananeosis.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, καταβάλλεται  κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα και η πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Επίσης, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ασφάλεια των προγραμμάτων ή των πληροφοριών από ιούς ή άλλα αντίστοιχα προγράμματα με καταστροφικές δυνατότητες για το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών των χρηστών. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (website) τρίτων, οι οποίες συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο μέσω links. Είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη να εγκαθιστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατάλληλο λογισμικό, που διασφαλίζει το σύστημα, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες.

2. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων (data) των χρηστών καθώς επίσης και αναφορικά με το περιεχόμενο προσωπικών σελίδων ή υπηρεσιών.

3. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωση της αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου εξαιτίας των σελίδων, υπηρεσιών ή επιλογών, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Περαιτέρω, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, σε αποζημιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας. Επίσης, δεν ευθύνεται στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων, που ενδεχομένως προκύψουν από την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

4. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί αγωγή για παράβαση του χρήστη, ο τελευταίος, που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα δίκη και αφετέρου να αποζημιώσει την Επιχείρηση, στην περίπτωση που υποχρεωθεί αυτή σε καταβολή αποζημίωσης.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους καθώς και από το εκάστοτε ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

2. Ο διαδικτυακός τόπος συλλέγει υποχρεωτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας), Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). O χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.ananeosis.gr, συναινεί ανεπιφύλακτα: α) να δηλώνει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία στις σχετικές αιτήσεις του παρόντος διαδικτυακού τόπου για πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του και β) να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, κάθε φορά που έστω και ένα εξ’ αυτών μεταβάλλεται, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

3. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός κι αν προβλέπεται ρητά από το Νόμο ή δικαστική απόφαση. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη διατηρούνται σε αρχεία αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα, όσον αφορά στις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλει ο χρήστης προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των παρόντων όρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη του αρχείου που τον αφορά να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή αυτού.

5. Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

6. Στην περίπτωση των links προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούν.

IV. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.  Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (user account) διαδικτυακό τόπο μέσω της διαδικασίας εγγραφής του ορίζοντας παράλληλα και όνομα χρήσης (user name). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του θα παραλάβει και προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. επισημαίνεται ότι, μετά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

2. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την χρήση του λογαριασμού τους και με το παρόν δέχονται να ενημερώνουν άμεσα την Επιχείρηση στην περίπτωση που διαπιστώσουν χρήση του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, στο τέλος κάθε χρήσης οφείλουν να προβαίνουν σε τυπική έξοδό τους από τον προσωπικό τους λογαριασμό. Σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος όρου από τους χρήστες, ρητά συμφωνείται ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία.

3. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε πράξη που είναι παράνομη και αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

VI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.

2. Εάν κάποιος όρος του παρόντος κριθεί αντίθετος προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να συμπαρασύρεται ή να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η τροποποίηση των όρων γίνεται μόνο εγγράφως και ενσωματώνεται αμελλητί στο παρόν.

3. Αρμόδια δικαστήρια για τις διαφορές που τυχόν ανακύψουν από τον παρόν είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

VII. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές δεν συνδυάζονται και δεν συμψηφίζονται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις που υπάρχουν ή ισχύουν στην επιχείρηση.